PICAFLORES.ORG

Het Picaflores.org™ platform is gericht op het realiseren van een tastbare impact op de duurzaamheid van onze wereld. De motor hiervoor bestaat enerzijds uit projecten en initiatieven die door vrijwilligers van Picaflores.org worden gestimuleerd, gecertificeerd en ondersteund. Anderzijds bestaat deze uit een directe bijdrage aan natuurbescherming en landschapsherstel. De inkomsten van Picaflores bestaan uit donaties, legaten en uit duurzame projecten en bedrijven die een deel van hun winst aan Picaflores.org schenken. Projecten en initiatieven kunnen worden gecertificeerd met het Picaflores™ kwaliteitslabel als ze gericht zijn op het realiseren van een directe impact op de duurzaamheid en de verbetering van de leefomstandigheden van onze wereld en aan een aantal gerelateerde criteria en kernwaarden voldoen. Uitgangspunt bij de initiatieven en projecten waar Picaflores.org zich op richt is dat deze uiteindelijk self-sustainable zijn. Dat wil zeggen dat er geen (blijvende) subsidie nodig is om de projecten en initiatieven te kunnen uitvoeren.

Picaflores.org is een ANBI stichting zonder financieel winstoogmerk gericht op het realiseren van een tastbare impact op de duurzaamheid van de wereld. De stichting dient het algemeen belang en heeft de volgende drie statutaire doelstellingen:

  • het bevorderen van een circulaire economie;
  • het bevorderen van duurzaam leven en produceren;
  • natuurbescherming en natuur- en landschapsherstel.

De feitelijke werkzaamheden van de stichting bestaan uit de volgende zaken:

 • Het doen van onderzoek naar duurzame alternatieven en het uitwerken daarvan tot op concept business plan niveau dat door de markt kan worden opgepakt.
 • Het stimuleren van de opstart van duurzame projecten, programma’s en initiatieven
 • Het waar nodig door vrijwilligers ondersteunen van duurzame initiatieven bij de uitwerking van hun plannen.
 • Het toekennen van het Picaflores kwaliteitslabel aan duurzame projecten en initiatieven die aan de criteria voldoen.
 • Het direct bijdragen aan natuurbescherming en landschapsherstel met het opgebouwde vermogen uit donaties,

Het succes van een organisatie en een project hangt in hoge mate af van de betrokken mensen en de drive en motivatie die ze inbrengen. Ook dat aspect wordt zorgvuldig in aanmerking genomen in het Picaflores-kwaliteitslabel dat is gebaseerd op een aantal richtlijnen, principes en kernwaarden. Aan toekomstige deelnemers en partners wordt gevraagd zich aan dit kwaliteitslabel te committeren. Deze vormen de gedeelde waarden.Het succesvolle organisatieconcept van SemCo (Harvard-laureaat Ricardo Semler) is hierbij een van de inspiratiebronnen geweest.

Het bestuur van Picaflores.org fungeert als bewaker van het Picaflores™ kwaliteitslabel. Het bestuur wordt ondersteund door een adviesraad, deels vast en deels dynamisch van samenstelling, die ervoor zorgt dat het bestuur scherp, loepzuiver en in lijn met de doelstellingen blijft functioneren.

De structuur van het Picaflores concept is geïllustreerd in de figuur hieronder:

Donatie € -

 

Structuur van Picaflores.org
Er zijn voor de aandachtsgebieden van Picaflores.org drie pijlers gedefinieerd in lijn met de drie statutaire doelstellingen: Picaflor, Kolibri en Tonkiry. Deze namen verwijzen alledrie naar de kolibrie. 

De kolibrie is als symbool gekozen vanwege de betekenis voor de oorspronkelijke bewoners van de Amazone: de boodschapper van het universum. Anderzijds is de naam symbool voor de betekenis van het individu die verantwoordelijkheid neemt voor de leefomgeving. Dit is prachtig gevisualiseerd in bijgesloten betoog van Prof. Wangari Maathai, Nobelprijswinnaar voor de vrede in 2004.

Picaflor™ is de eerste pijler en richt zich op concepten en initiatieven rond afvalreductie en circulaire economie. Er is een analyse gemaakt van met name het afvalplastic probleem in de wereld en op basis daarvan wordt een verdiepingsstudie (Plastic4Life ) uitgevoerd met studenten van de TU Delft. Daarnaast is een concept business case gerealiseerd voor een initiatief waarmee afvalpastic rendabel wordt gerecycled in olie op basis van bestaande continuous-flow pyrolyse-technologie (Plastic2Oil ). Dit biedt een (transitionele) oplossing die waarde geeft aan afvalplastic waardoor waste management rendabel wordt en het afvalplastic uit het milieu wordt verwijderd (een belangrijk stuk van de afvalplastic puzzel)

Kolibri™ is de tweede pijler en richt zich op concepten en initiatieven rond duurzaam leven en produceren. Er worden drie concept-gebieden onderscheiden waarbinnen concepten op hoofdlijnen worden uitgewerkt inclusief een concept business case (zie voor meer informatie onder de tab Kolibri):– Vormen van samenleven (en delen) met cohesie èn vrijheid– Duurzaam produceren van gewassen en afgeleide producten– Duurzaam ondernemen

Tonkiry™ is de derde pijler en richt zich op concepten en initiatieven rond natuurbehoud en natuur- en landschapherstel en bewustwording, voorlichting en educatie rond duurzaam leven en produceren. Donaties vanuit particulieren en bedrijven en vanuit de Picaflor en Kolibri initiatieven zorgen voor de financiering van de Tonkiry-projecten. Een eerste initiatief betreft de opstart van een stichting in Peru die zich bezighoudt met de aankoop en het beheer van regenwoud dat zich in risicogebieden bevindt rond de jungle steden Iquitos en Pucallpa. Verschillende lokale actoren overwegen hun reeds aangekochte grond in een dergelijke stichting onder te brengen als start van enkele beschermde natuurparken die door de lokale stichting worden beheerd. Als dit succesvol verloopt en de lokale stichting aan de criteria voldoet van het Picaflores kwaliteitslabel dan wil Picaflores deze stichting ondersteunen met financiële middelen en expertise vanuit de Tonkiry pijler.

Het Picaflores-concept is in 2017 in Peru geboren als idee van de broers Cees Buijs (Nederland), Jan Paul Buijs (België), Julio Arce (universiteit van Iquitos, Peru) en José Campos (lokale leider uit Pucallpa, Peru). Vervolgens is het idee verder geëvolueerd met de hulp van Kees Mensch, Peter Rouffa en Theo Fens. Ze hebben bijgedragen aan de uitwerking van het Picaflores.org concept zoals het nu is . Als initiatiefnemers van het concept voelden we dat we een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een oplossing voor het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties. Het Picaflores-concept zal veel mensen wereldwijd de mogelijkheid geven om hetzelfde te doen en op een tastbare manier persoonlijk en rechtstreeks een bijdrage te leveren. Doe alsjeblieft mee als je denkt dat je bij het realiseren van dit doel kunt helpen.

Onze missie is drievoudig:

 • Een significante impact hebben op het behoud van de natuur, op landschapsherstel en op het terugdringen van de vervuiling in deze wereld, op een humane en ethisch verantwoorde wijze.

 • Om concepten voor duurzaam leven en produceren te ontwikkelen, o.a. geïnspireerd door de tribale sociale structuur waarin mensen samenleven en samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en voor elkaar.

 • Bewustzijn creëren en een zinvolle toekomst bieden voor (jonge) mensen en ze in hun kracht brengen.

Onze visie
Het is onze visie dat er een alternatief is voor het huidige op groei gebaseerde economische model dat op een niet-disruptieve manier realiseerbaar is. In het Picaflores-concept is er een significante waarde (value) verbonden aan de natuur en de sociale gezondheid, zoals in het bekende PPP-model (People, Planet, Profit). Uiteindelijk gaat het om een duurzame toekomst voor al het leven op deze planeet en om het vinden van onze eigen authentieke inspiratie om hieraan bij te dragen op een wijze die bij ons past.

Er is de laatste jaren een sterke toename van het bewustzijn in de wereld, vooral bij de jongere generaties. Mensen verlangen naar verandering op aspecten van maatschappelijke gezondheid, milieuzorg en natuurbehoud. Het op groei gebaseerde economische model, waarin bijna geen waarde aan natuur en maatschappelijke gezondheid wordt gehecht, heeft ons niet gelukkiger gemaakt. Met Picaflores.org bieden we mensen de mogelijkheid om deel te nemen en bij te dragen aan de duurzaamheid van onze planeet.

Get Your Label

You are very welcome to apply for the Picaflores Quality Label if your project or organization contributes to sustainability in a tangible way in one or more of the following aspects:
– Waste reduction and recycling;
– The human measure in working and living conditions;
– Nature protection and conservation (directly or through part of the profit that is made).

Please ask for the label criteria and the self assessment tool.